Biesbos 2, 2675 RE Honselersdijk
0174-251326
info@energieadviesaanhuis.nl

Wet milieu beheer

Uw Persoonlijke Energie Adviseur

Wet milieu beheer

Wet milieu beheer

Wat houdt de verplichting tot energiebesparing in voor bedrijven?
Er zijn een aantal verplichtingen waar bedrijven aan dienen te voldoen, deze kunnen per bedrijf verschillen. De mogelijke verplichtingen zijn:
de Wet milieubeheer: Activiteitenbesluit artikel 2.15 of de eisen uit de Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
de European Energy-Efficiency Directive (EED);
het Bouwbesluit;
de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MEE/ETS en MJA3).
Laatstgenoemde betreft een convenant en is niet verplicht volgens de wet.
Wet milieubeheer
Inrichtingen van het type A of B die op jaarbasis meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen gebruiken zijn verplicht, volgens artikel 2.15 in het Activiteitenbesluit, om alle maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
Omdat het voor bedrijven vaak lastig is om in te schatten welke maatregelen een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder zijn de erkende maatregelen ontwikkeld door de Rijksoverheid in overleg met het bedrijfsleven. Energieadvies aan huis enDEAT Holland brengt voor u de erkende maatregelen voor uw branche en regio om kaart. Voert u alle branche specifieke maatregelen uit dan voldoet uw bedrijf in ieder geval aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. U bespaart energie en benut het economisch voordeel. Bij vergunningsplichtige inrichtingen (type C) wordt het toezicht vanzelfsprekend gebaseerd op de eisen uit de vergunning. De basis voor energiebesparingseisen in de omgevingsvergunning ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hoofdstuk 5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
European Energy-Efficiency Directive (EED)
De in juli 2015 ingevoerde European Energy-Efficiency Directive (EED) schrijft voor dat grote ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van tenminste € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, eens in de vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. De energie-audit geeft informatie over het energiegebruiksprofiel van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en meetbaar te maken.
Het auditverslag dient door de ondernemingen bij bevoegd hebbend gezag te worden ingediend. Deze beoordeelt het verslag op het voldoen aan de gestelde eisen in de EED. Energieadvies aan huis en PowerBrokers helpt uw onderneming bij het uitvoeren van de Audit en het opstellen van de rapportage. Hierdoor ben u verzekert dat uw rapportage voldoet aan alle eisen en de benodigde stappen correct zijn doorlopen.